Medlemsmöten

Stadgarna
Medlemsmötet består av de närvarande, till lokalklubben anslutna, medlemmarna” är ett citat ur SBKs lokalklubbsstadgar: Klubbens medlemsmöten är alltså din formella chans att som medlem utöva din demokratiska rätt, och kanske kan vi även kalla det plikt, att påverka. Klubben blir vad dess medlemmar g6ouml;r den till. Förtroendevalda och utsedda funktionärer är till för medlemmarna, men de personer medlemmarna utser kan inte åstadkomma mycket utan medlemmarnas stöd, medverkan och engagemang.

Inom SBK avser begreppet medlemsmöte både årsmötet och de medlemsmöten som ofta kallas vårmöte och höstmöte. Lokalklubbstadgarna anger att minst tre medlemsmöten, varav ett årsmöte, ska hållas varje år. SBKs lokalklubbstadgar hittar du här [länk]

Årsmöte
På lokalklubbens årsmöte väljs ny styrelse. Mötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen och fastställer mål och rambudget för innevarande år. I stadgarna finns en dagordningsmall som visar vad som ska förekomma på ett årsmöte. Förenklat handlar det om att:

1. Se tillbaka på föregående år: Styrelsen presenterar sin verksamhetsberättelse där resultat- och balansräkning ingår. Mot bakgrund av denna samt revisorernas berättelse beslutar årsmötet om ansvarsfrihet för styrelsen.

2. Se framåt mot resten av året och nästkommande år: Styrelsen lägger fram förslag till mål och rambudget för klubben som sedan, efter eventuella ändringar, fastställs av årsmötet.

3. Välja nya förtroendevalda: valberedningen presenterar sina förslag och årsmötet väljer ledamöter och suppleanter till styrelse, revisorer samt valberedning.

Förutom detta kan andra äörenden, till exempel behandling av motioner, förekomma. Styrelsen beslutar om datum och kallar till årsmöte.

Vår- och höstmöten
De medlemsmöten som inte är årsmöten är i första hand informations och diskussionsmöten. Styrelsen och styrelsens kommittéer får tillfälle att informera om verksamheten i dialog med medlemmarna. Även andra ärenden kan förekomma, till exempel behandling av motioner. Styrelsen beslutar om datum och kallar till vårmötet respektive höstmötet på klubben.